Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wasdroom

1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wasdroom, gevestigd te De Tongelreep 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80121381. 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Wasdroom behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van Wasdroom zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Wasdroom. 2.2 Wasdroom behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3. Prijzen en Betaling 3.1 Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 3.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u van rechtswege in verzuim en is Wasdroom gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

4. Levering 4.1 Wasdroom streeft ernaar om binnen 5-10 werkdagen na ontvangst van de bestelling de producten te leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. 4.2 Indien de levertijd langer zal zijn dan aangegeven, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld en heeft u het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

5. Retourneren en Herroepingsrecht 5.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. 5.2 U krijgt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van uw huis naar Wasdroom zijn voor eigen rekening. 5.3 Indien het product beschadigd is, kan hiervoor een waardevermindering in rekening worden gebracht.

6. Garantie en Klachten 6.1 Wasdroom garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 6.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wasdroom. 6.3 De klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wasdroom binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

7. Aansprakelijkheid 7.1 Wasdroom is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van het product. 7.2 Wasdroom is nimmer gehouden tot het betalen van enigerlei schadevergoeding aan de koper of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Wasdroom.

8. Overmacht 8.1 Wasdroom is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Toepasselijk recht en Geschillen 9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wasdroom partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 9.2 De bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Wasdroom is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Contactinformatie

Wasdroom

De Tongelreep 1, 5684PZ Best

+31 85 400 0468

info@wasdroom.com

wasdroom.com


Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 23-05-2024